rodeja parada, arquitectes
rodeja parada, arquitectes

Plaça Rovetta

Plaça i zona verda al barri de Les Oliveres  - Vilafant - 2004

El projecte proposa la millora d’una zona verda preexistent que tenia diversos problemes, el més greu dels quals les escorrenties que, degut al pendent del terreny, s’enduien el sauló cap a la zona més baixa, embussant els punts de recollida d’aigua.

 

Amb l’anivellament del terreny en tres franges planeres separades per grades, escales i talussos vegetals, i la construcció d’un dipòsit soterrat a la part més baixa del parc, s’aconsegueix resoldre el problema.

 

Per dotar el parc de millors equipaments, el projecte incorpora més arbrat, una pista poliesportiva, diverses zones de joc i mobiliari urbà, entre el que en destaquen els bancs. 

 

Els bancs, dissenyats ad hoc, consten de dos seients monolítics de formigó separats entre ells per una pantalla de fusta que els resguarda de la tramuntana empordanesa.